Adatkezelési tájékoztató

I. Az adatkezelő

Szolgáltató neve: Elite Mediátor Tanácsadó Betéti Társaság (székhely: 3529 Miskolc Dessewffy Arisztid utca 13.)
Eljárt bíróság neve: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 05-06-005867
Adószám: 21305207-1-05
Telefonszáma: +36 30 903 3386
E-mail címe: kosmariann@mediatorbudapest.com, elitemediator@mediatorbudapest.com
Főtevékenysége: 7022 Üzletviteli, Egyéb Vezetési Tanácsadás
(a továbbiakban: Elite Mediátor Bt.)

II. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

III. Az adatkezelés céljai, jogalapjai

Jelen tájékoztató célja, hogy e honlap látogatói és az Elite Mediátor Bt ügyfelei egyértelmű formában meg tudják állapítani, hogy az Elite Mediátor Bt milyen személyes adatokat kezel, és mi alapján teszi ezt.

1. Facebook oldal
Online kapcsolatfelvételi lehetőség, hírekhez való hozzászólás, véleménynyilvánítás biztosítása,tevékenység reklámozása és potenciális ügyfelek szerzése céljából üzemeltetett Facebook
oldalunkon is találkozunk személyes adatokkal (név, hozzászólás), amelyekhez az érintett hozzájárulásával jutunk.

2. Számlázás
Amennyiben az Elite Mediátor Bt valamely szolgáltatását igénybe veszi, erről számlát állítunk ki, amelyre jogszabály kötelez. Ehhez elkérjük a számlázási nevet, címet, adószámot és email címet.

3. Kapcsolatfelvétel telefonon keresztül
A honlapra kihelyezett telefonszám felhívása során látni fogjuk a telefonszámát. Valószínűleg bemutatkozik, így a nevét is megismerjük. Előbbi mindenképpen szükséges adat, ismeretlen számról
kezdeményezett hívást nem fogadunk. A hozzájárulása alapján kezeljük ezeket az adatokat, abból a célból, hogy visszahívhassuk, ha épp nem tudjuk felvenni a telefont. Ha nem alakul ki közöttünk üzleti kapcsolat, telefonszámot és hozzá kapcsolódó nevet nem mentjük el.

4. Üzleti, szakmai partnerek elérhetősége
Üzleti / szakmai kapcsolataink során jogos érdek alapján kezeljük a partnerek vezetőinek, dolgozóinak, kapcsolattartóinak személyes adatait: nevet, telefonszámot, email címet.

5. Sütik („Cookies”)
A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit általában a honlapok a böngészőnek küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap
használatát és közreműködjenek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatókról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem
alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az eszköze tárol. Néhány cookie
(süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a számítógépén.

A sütikkel kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, a korábbi látogatásai során elhelyezett adatfájlokat törölheti, ennek pontos módjáról a böngésző útmutatója igazít el, melyeket a következő
oldalakon talál:
Cookie-k és webhelyadatok kezelése Chrome-ban,
Információ a sütikről Firefox-hoz,
Cookie-k kezelése Internet Explorerben és Edge-ben.

Egyes böngészők azt is lehetővé teszik, hogy minden alkalommal, amikor bezárja, automatikusan törlik a böngészési adatokat.
A Google olyan cookie-kat használ („DSID”, „IDE”, „NID”), amelyek arra szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett tevékenységeit, ha korábban
bejelentkezett rajtuk Google-fiókjába. Mindezt a felhasználónak megjelenő hirdetések eszközökön átnyúlóan történő összehangolása és a konverziós események mérése érdekében
teszi. Ha nem szeretné, hogy a Google hirdetések összehangoltan, eszközein átnyúlóan jelenjenen meg, a Hirdetésbeállítások segítségével kikapcsolhatja a hirdetések személyre
szabását.

Ha előzőleg cookie-t kapott a Facebook-tól – vagy mert van fiókja, vagy mert felkereste a facebook.com oldalt –, a böngésző adatokat küld ezzel a cookie-val kapcsolatban, amikor a
“Tetszik” gombbal vagy más közösségi beépülő modullal ellátott webhelyet (mint ez a weboldal) keresi fel.
Az oldalon elhelyezett megosztás gombok (Facebook) és beágyazott tartalmak (pl. YouTube videó) is sütit helyezhetnek el a gépen.

IV. Hozzájárulás visszavonása

Hozzájáruláson alapul adatkezelésünk a következő tevékenységeknél:

 • kapcsolatfelvétel a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül
 • felnőttképzés
 • közvetítés (mediáció)
 • Facebook oldal üzemeltetése
 • telefonon történő kapcsolatfelvétel
 • az Elite Mediátor Bt. által szervezett események, rendezvények jelenléti ívei, kapcsolattartási adatain keresztül

A hozzájárulás írásban bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak a megadása történt. Hozzájárulását az elitemediator@mediatorbudapest.com e-mail címre küldött e-maillel vonhatja vissza. Facebook oldal esetén visszavonhatja az oldal lájkolásának megszüntetésével, privát üzenet és komment esetén annak törlésével.
A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

V. Szerződés és jogi kötelezettség

A számlázási adatok vezetése és a számla kiállítása jogszabályban előírt kötelezettségünk.

VI. Jogos érdek megnevezése

Szolgáltatásainkat igénybe vevők adatait jogos érdek alapján kezeljük.
Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltatásainkat igénybe vevők hozzájárulása, és ezen kívül szerződésesés és jogi kötelezettség teljesítése.
Ezeknek a személyes adatoknak egy részét korábbi (2018.május.25 előtti) jelentkezések, levelezéseink, találkozásaink során maguktól az érintettektől kaptunk.

VII. Az adatok tárolásának időtartama

Szolgáltatásainkat igénybe vevők adatait jogszabályban előírt ideig.
Facebook oldal (név, hozzászólás) – oldal törléséig, érintett általi oldalkedvelés visszavonásáig, érintett törlési műveletéig.
Számlázási név és cím – jogszabályban előírt ideig.

VIII. Biztonsági intézkedések

Az Elite Mediátor Bt. -ben megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a személyes adatokat védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, a téves nyilvánosságra hozatal ellen vagy a jogosulatlan megváltoztatás ellen. Ügyvezetőnk laptopjaira jelszó megadása után lehet belépni, melyet a Panda Security véd a vírusoktól. A telefonokat jelszó védi. A postafiókokba,
Facebook-ra kettős azonosítással lépünk be. Weboldalunk esetén is mindent megteszünk azért, hogy illetéktelenek ne törjék fel és SSL titkosítást is alkalmazunk.

A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és technológia jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes
személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

IX. Címzettek

Az Elite Mediátor Bt. egyes feladatai ellátása érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Tárhelyszolgáltatás:
Megacp.com – 3 in 1 Hosting Bt, 2310 Szigetszentmiklós, Dévai utca 10/A
(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához, saját domaines email címre érkező emailek továbbítása.)

Emailek fogadása és küldése:
Megacp.com – 3 in 1 Hosting Bt, 2310 Szigetszentmiklós, Dévai utca 10/A
(Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.)

Facebook oldal:
Facebook Inc. Menlo Park, California, USA
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update
(Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.)

X. Harmadik országba továbbítás

Egyedüli harmadik ország, amelybe adattovábbítás történik, az Amerikai Egyesült Államok. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/lawtopic/data-protection/data-transfers-o…), amelyet a Google
(https://policies.google.com/privacy/frameworks) és a Facebook (https://www.facebook.com/about/privacyshield) is betart.

XI. Az érintett jogai

1. Hozzáférés a személyes adatokhoz
Weboldalunk látogatói, partnereink jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni a következő
információkhoz:

 • adatkezelés céljai
 • az érintett személyes adatok kategóriái
 • címzettek, akikkel / amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, beleértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket,
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
 • meghatározásának szempontjai,
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát rendelkezésére bocsátjuk. További másolatokért az adminisztratív költségekért ésszerű mértékű díjat számolunk fel. Ha a kérelem
elektronikus úton került benyújtásra, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adjuk át (.doc, .pdf, .xls, .jpg stb.), kivéve, ha az érintett másképp kéri.
A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

2. Helyesbítéshez való jog
Weboldalunk látogatói, partnereink jogosultak arra, hogy kérésre helyesbítsük a rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes
adatok kiegészítése. A helyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésre tájékoztatjuk a címzettekről.

3. Törléshez való jog
Indokolatlan késedelem nélkül kötelesek vagyunk törölni megbízóink, weboldal látogatóink kérésére, vagy kérés nélkül is a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
 • a megbízó, látogató visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a megbízó, látogató tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Nem kell törölnünk a személyes adatokat, ha az adatkezelés szükséges a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Amennyiben ilyen adat törlésére érkezik
kérés, megfontoljuk, és írásban megválaszoljuk a döntést.

A törlésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Megbízóinkat/a felhasználót kérésre tájékoztatjuk a címzettekről.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Partnereink, a szolgáltatásainkat igénybe vevők korlátozhatják adataik használatát, ha

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, tisztázásig
 • az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

5. Adathordozáshoz való jog
Az automatizált módon történő adatok kezelése esetén, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződéses jogalap, Partnerünk a rá vonatkozó, általa rendelkezésünkre
bocsátott személyes adatait kérése esetén elektronikus adathordozón megkapja vagy kérésére más intézmény felé továbbítjuk. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások
jogait és szabadságait.

6. Tiltakozás joga
Szolgáltatást igénybe vevő partnerünk tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább,
kivéve, ha bizonyítjuk, hogy azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek.

7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Mivel nem végzünk automatizált döntéshozatalt és profilalkotást, ezért ezt az alapjogot biztosítani nem tudjuk.

XII. Panasz esetén

A személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel kezeljük. Amennyiben valamely partnerünk mégis úgy érzi, hogy nem tettünk meg minden tőlünk elvárható intézkedést a személyes adatok
védelme érdekében, vagy egyszerűen csak kérdése van, várjuk a megkeresést az elitemediator@mediatorbudapest.com email címen.
Amennyiben az Elite Mediátor Bt. az adatkezelési elveket megsérti, az érintettek bíróság előtt gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket, polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Továbbá, bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu).

XIII. Automatizált döntéshozatal

Az Elite Mediátor Bt. -ben nem működik automatizált döntéshozatal.

XIV. Az adatkezelések jogalapjának meghatározásakor ezeket a jogszabályhelyeket vettük figyelembe

A honlapon történő kapcsolatfelvétel, a Facebook oldal üzemeltetése, az üzleti kapcsolatok és megállapodások során történő adatkezelések kapcsán az Európai Parlement és Tanács (EU)
2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontját vettük figyelembe.
A számlázással kapcsolatos adatkezelés alapja az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 78. § (3) bek. (bizonylatok
megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) (számla kötelező elemei).
Felnőttképzéssel kapcsolatos adatszolgáltatás alapja a 2013. évi LXXVII. törvény (Felnőttképzési tv.) valamint a kötelező statisztikai adatszolgáltatás alapja a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (Stt.) rendelkezései alapján az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programba (OSAP) jelentendő anonim adatok.
A közvetítői tevékenység adatkezelési alapja a 2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről.

Egyéb rendelkezések
Jelen tájékoztató 2018. május 25-én lép hatályba és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítanunk kell, felülvizsgáljuk a
tartalmat. Ha az Elite Mediátor Bt. tevékenységi köre változik, vagy új marketing eszközöket vezetünk be, szintén átírjuk.